(آبنما)

مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه


تعریف آبنما:

آبنما سازه ای است که در محیط درونی یا بیرونی ساختمان، پارک، مکان های تفریحی و غیره اجرا می شود و در آن برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود تا صدای ناشی از حرکت آب حال و هوای محیط را تغییر دهد و فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد کند.

میزان مصرف آب آبنما:

آبنماها معمولا دارای سیکل بسته آب هستند و مصرف آب در آنها فقط در حد تبخیر شدن است.

اصول طراحی آبنما:

اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • زﯾﺮ درﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ:

ریختن شاخ و برگ و حشرات باعث می شود بعد از مدتی آبنما زیبایی خود را از دست دهد.

  • در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ نباشد:

ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در اﻟﮕﻮی رﯾﺰش آب آﺑﻨﻤﺎ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﯾﺰش آب ﺑﻪ  ﺑﯿﺮون از ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻮض اﺻﻠﯽ آﺑﻨﻤﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

  • عمق ذخیره آب:

به منظور کاهش مصرف آب باید عمق آب تا حد امکان در سطح قابل قبولی ثابت باقی بماند. استفاده از پمپ های با کیفیت نیز در ان موثر می باشد.

  • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﻫﻨﯽ:

ﮔﻮدالﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﻨﻤﺎ در ﮐﻒ ﺣﻮض ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

  • ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺳﺮرﯾﺰ آﺑﻨﻤﺎ:

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ آﺳﺎن آب، المانی که تخلیه آب را آسان نمایید در آبنما وجود داشته باشد.

  • ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺗﺎزه:

آﺑﻨﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺗﺎزه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ داﺋﻢ ﺳﻄﺢ آب و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮏ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﭘﻤﭗ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن آب در آﺑﻨﻤﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  • اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮق:

کابل های برق باید به دور از اب باشد و محافظت از ان بسیار امر جدی می باشد.

  • اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﭘﻤﭗ:

انتخاب پمپ را به سازنده آبنما بسپارید تا بهترین نوع و مناسب ترین ان را به شما پیشنهاد دهد.

  • اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ:

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﻣﺪارﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷند.

گردآورنده: شیوا حکیمیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =