در چیدمان مبلمان نشیمن به چه مواردی باید توجه شود؟

در چیدمان مبلمان نشیمن به چه مواردی باید توجه شود؟

مبلمان نشیمن به نسبت پذیرایی راحت تر است و استفاده از TV و اکسسوار های مربوط با نشیمن در این فضا مرسوم تر است این فضا فضای خصوصی تری برای اعضای خانواده می باشد و در طول برای استراحت و فراغت بیتر از این فضا استفاده میگردد.

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0