داشتن یک اختلاف سطح در فضاهای پذیرایی و نشیمن چه کمکی بر آن فضا دارد؟

داشتن یک اختلاف سطح در فضاهای پذیرایی و نشیمن چه کمکی بر آن فضا دارد؟

در صورت امکان با در نظر گرفتن یک اختلاف سطح در فضای نشیمن یا پذیرایی میتوان این قسمت را از دیگر فضاهای محل سکونت جدا کرد حتی به ارتفاع تنها یک پله کوتاه هم می توان، مفهومی مستقل در این فضا ایجاد کرد تا فضای نشیمن یا پذیرایی یک قسمت مجزا به خود بگیرد.

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0