تفاوت مبلمان نشیمن با مبلمان پذیرایی در چیست؟

تفاوت مبلمان نشیمن با مبلمان پذیرایی در چیست؟

از آنجایی که فضای نشیمن یک فضای صمیمی تر برای اعضای خانواده محسوب می گردد برای نشیمن می توان از مبلمان L شکل یا هر مبلمان راحتی دیگر استفاده شود. اما مبلمان پذیرایی به دلیل رسمی بودن فضا و با توجه به پذیرایی از مهمانان و دیدار های رسمی تر انتخاب می گردد

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0