آیا میتوانیم طرح قدیمی را بدهیم تا آن را در بازسازی اجرا کنند؟

آیا میتوانیم طرح قدیمی را بدهیم تا آن را در بازسازی اجرا کنند؟

در صورتی که یک طرح قبلا اجرا شده مورد پسندمان باشد، آیا میتوانیم آن طرح را بدهیم تا آن را در بازسازی اجرا کنند؟

behnam.abdavi Answered question 21 آذر 1400
0