اگر در تراس آفتاب مستقیم وجود ندارد، چه گیاهانی برای این تراس مناسب است؟

460 بازدید
تراستراس

اگر در تراس آفتاب مستقیم وجود ندارد، چه گیاهانی برای این تراس مناسب است؟

سوال پاسخ داده شده
0