اگر در تراس آفتاب مستقیم وجود ندارد، چه گیاهانی برای این تراس مناسب است؟

1.46K viewsتراستراس

اگر در تراس آفتاب مستقیم وجود ندارد، چه گیاهانی برای این تراس مناسب است؟

archforall Answered question 5 مهر 1400
0