استفاده از کفپوش ها در محوطه سازی و ایجاد فضای سبز چه تاثیری دارد؟

استفاده از کفپوش ها در محوطه سازی و ایجاد فضای سبز چه تاثیری دارد؟

با مشخص شدن فضاها براساس کاربری های مختلف میتوان از کفپوش های مناسبی در هر فضا استفاده کرد که این امر بایستی بسیار دقیق زیرنظر مهندسین متخصص انجام شود، تنوع کفپوش ها در بازار بسیار است که به عنوان مثال از سنگ های رودخانه ای، چمن، واش بتن ها و کفپوش های بتنی و دیگر کفپوش ها میتوان نام برد به همین دلیل انتخاب درست و با کیفیت مطلوب و اجرای صحیح هر یک از آنها در فضاهای خود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که منجر به راحتی در فضا میشود.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0