آیا اندازه اتاق کار برای طراحی این اتاق مهم است؟

583 بازدید
اتاق کاراتاق کار

آیا اندازه اتاق کار برای طراحی این اتاق مهم است؟

آنچه که در یک اتاق کار اهمیت دارد، ایجاد یک فضای زیبا، منظم و مناسب کار میباشد که با یک آرامش روانی به فعالیت کاری پرداخته شود و اندازه اتاق در اولویت طراحی نیست اما با این حال نباید از استاندارد های حداقلی کوچکتر باشد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0