آیا اندازه اتاق کار برای طراحی این اتاق مهم است؟

1.54K viewsاتاق کاراتاق کار

آیا اندازه اتاق کار برای طراحی این اتاق مهم است؟

آنچه که در یک اتاق کار اهمیت دارد، ایجاد یک فضای زیبا، منظم و مناسب کار میباشد که با یک آرامش روانی به فعالیت کاری پرداخته شود و اندازه اتاق در اولویت طراحی نیست اما با این حال نباید از استاندارد های حداقلی کوچکتر باشد.

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0