گاهی اوقات نوع فعالیت معماران، کارفرما را به شک می‌اندازد که آیا آن‌ها می‌توانند از پس پروژه بربیایند یا خیر؟ راهکار چیست؟

گاهی اوقات نوع فعالیت معماران، کارفرما را به شک می‌اندازد که آیا آن‌ها می‌توانند از پس پروژه بربیایند یا خیر؟ راهکار چیست؟

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس