چه عواملی در محوطه سازی اهمیت دارد؟

چه عواملی در محوطه سازی اهمیت دارد؟

داشتن پهنه بندی و جانمایی درست و مناسب فضاها برای ایجاد یک پوشش گیاهی مناسب و تعریف درست نشیمن، محوطه سازی، مسیرهای عبور و مرور و یک چشم انداز مناسب چه در یک باغچه کوچک و چه در یک زمین بزرگ باید مورد توجه قرارگیرد که در این زمینه میتوان از یک متخصص استفاده کرد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس