وظیفه پوشش گیاهی در محوطه سازی چیست؟

وظیفه پوشش گیاهی در محوطه سازی چیست؟

به منظور دوستی و نزدیکی انسان با محیط زیست و ایجاد حس آرامش روانی بر افراد و زندگی شاداب تر در محل سکونت، محوطه سازی و فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد که در این میان پوشش گیاهی سهم عمده ای در این زمینه برعهده دارد و در فضاهای مختلف متفاوت است و نیز تنوع بسیاری را داراست.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس