مصرف روزانه آب برای آبیاری روف گاردن چقدر است؟

1.86K بازدید
روف گاردنروف گاردن

مصرف روزانه آب برای آبیاری روف گاردن چقدر است؟

هیچ پاسخ دقیقی وجود ندارد چرا که میزان آب مصرفی در هریک از مکانهای سبز بسته به شرایط آب و هوایی، تاثیرات محیطی، ویژگی های بستر رشد، نوع سیستم مصرفی و طراحی فضا وابسته است. برای این که نیاز به آب لوله کشی شهری را به حداقل برسانید، می توان دسترسی به سایر منابع تامین مانند آب بازیافتی را بررسی و مورد مطالعه قرار داد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس