محوطه‌سازی

154 بازدید
فضای سبز و محوطه سازیآجر دیوار

محوطه‌سازی

برای رنگ‌زدن دیوار آجری در محوطه‌ی باز، از چه نوع رنگ و زیرسازی باید استفاده بشه؟

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس