محدودیت هایی که در محوطه سازی باید به آنها توجه کرد، چیست؟

محدودیت هایی که در محوطه سازی باید به آنها توجه کرد، چیست؟

در محوطه سازی محدودیت ها و مسائلی نظیر مشکلات تاسیساتی، دیدها و مناظر نامطلوب در سایت، ساختمان های مجاور و کاهش محرمیت، جایگیری نامناسب برخی از پوشش های گیاهی، محدودیت های مالی و عدم فضای کافی در سایت را میتوان نام برد که برای هر یک بایستی راهکاری را به منظور بهره وری بیشتر درمحیط در نظر گرفت.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس