در آشپزخانه های بدون دودکش چگونه میتوانیم از هود استفاده کنیم؟

در آشپزخانه های بدون دودکش چگونه میتوانیم از هود استفاده کنیم؟

شما می توانید در قسمتی از نمای بیرونی را با فرز سنگ برش دهید جوری که شیارهایی برای رد کردن هوا باشد سپس هود را به راحتی نصب نمایید.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس