تنوع گیاهان در محوطه سازی چگونه اند؟

تنوع گیاهان در محوطه سازی چگونه اند؟

علاوه بر حجم، شکل، رنگ و فرم هندسی هر پوشش گیاهی استفاده از آنها بسیار متنوع است که این گیاهان را در دیواره ها، سقف ها و کف ها میتوان به کار برد که البته موضوع نگه داری از آنها و در نظر گرفتن سیستم ها و هزینه های آبیاری آنها بسیار پر اهمیت است. همچنین توجه به ویژگی های اقلیمی گیاهان و رفتار گیاه در تمامی فصول سال و نیز مصمر بودن یا نبودن در انتخاب گیاه، بر هر فضا بسیار اهمیت دارد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس