تفاوت نشیمن و پذیرایی در چیست؟

تفاوت نشیمن و پذیرایی در چیست؟

در گذشته اتاق نشیمن و سالن پذیرایی به عنوان دو بخش مجزا در منازل وجود داشتند که هرکدام برای کاربرد های متفاوتی مورد استفاده قرار می گرفتند. اتاق نشیمن مکانی برای استراحت اعضای خانواده و سالن پذیرایی مکانی مخصوص برای مهمان ها و پذیرایی از آن ها به شمار می رفت. اما امروزه با کوچک تر شدن خانه ها به دلایل مختلف، بسیار کمتر از گذشته از دو مکان مجزا برای نشیمن و پذیرایی استفاده می شود، اما هم چنان این دو مکان تفاوت هایی با یکدیگر داشته و این تفاوت ها در طراحی داخلی آن ها تاثیر گذار هستند. فضای نشیمن به نسبت فضای پذیرایی کوچکتر در نظر گرفته می شود.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس