تفاوت مبلمان نشیمن با مبلمان پذیرایی در چیست؟

تفاوت مبلمان نشیمن با مبلمان پذیرایی در چیست؟

از آنجایی که فضای نشیمن یک فضای صمیمی تر برای اعضای خانواده محسوب می گردد برای نشیمن می توان از مبلمان L شکل یا هر مبلمان راحتی دیگر استفاده شود. اما مبلمان پذیرایی به دلیل رسمی بودن فضا و با توجه به پذیرایی از مهمانان و دیدار های رسمی تر انتخاب می گردد

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس