برای کابینت بدنه چوبی مناسب تر است یا فلزی؟

برای کابینت بدنه چوبی مناسب تر است یا فلزی؟

بدنه فلزی به صرفه تر می باشد اما بدنه چوبی مناسب تر و زیبا تر می باشد .اصولا در مناطق رطوبتی بدنه آهنی مناسب تر می باشد.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس