برای مشخص نشدن ظرف ها در آبچکان چه راهکاری وجود دارد؟

برای مشخص نشدن ظرف ها در آبچکان چه راهکاری وجود دارد؟

میتوانید از کرکره فلزی کوچک و ریز استفاده کنید. حتی میتوانید از طلق های زیبا به عنوان درب استفاده کنید.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس