برای داشتن یک محوطه سازی خوب چه مواردی را باید رعایت کرد؟

برای داشتن یک محوطه سازی خوب چه مواردی را باید رعایت کرد؟

با بدست آوردن یک جانمایی درست عوامل مختلفی میتواند برای داشتن یک محوطه سازی مناسب تاثیر بگذارد به عنوان مثال یک پوشش گیاهی مطلوب، نشیمن مناسب در محوطه، حوض آب، استخر، مسیر آب در محوطه، نورپردازی، جانمایی مسیرهای عبوری، همچنین جهت وزش باد، موقعیت خورشید و تاثیر آن بر سایت، بررسی وضعیت خاک و وضعیت آب و نوع آبیاری میتوانند نقش عمده ای در محوطه سازی ایجاد کنند.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس