اگر در تراس آفتاب مستقیم وجود ندارد، چه گیاهانی برای این تراس مناسب است؟

1.74K بازدید
تراستراس

اگر در تراس آفتاب مستقیم وجود ندارد، چه گیاهانی برای این تراس مناسب است؟

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس