اگر اتاق اختصاصی برای اتاق کار نتوان در نظر گرفت چه کارهایی میتوان کرد؟

1.75K بازدید
اتاق کاراتاق کار

اگر اتاق اختصاصی برای اتاق کار نتوان در نظر گرفت چه کارهایی میتوان کرد؟

میتوان یک فضا را به چندین کار تقسیم کرد، برای مشخص شدن مرز فضاهای مختلف از وسایل گوناگون استفاده میشود تا آن حس دوفضا بودن و نیز نقش دکوراتیو در فضا ایجاد شود، وجود پاراوان و پارتیشن های جداکننده عناصری ارزشمند در این فضاهاست. کتابخانه نیز میتواند به تفکیک فضایی مناسب تر کمک کند.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس