ارگونومی آشپزخانه

756 بازدید
آشپزخانهآشپزخانه

ارگونومی آشپزخانه

اندازه های ارگونومی مناسب برای کاهش استرس بدنی هنگام کار در فضای آشپزخانه کدام اند ؟ 

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس