آیا می توان برای سقف آشپزخانه نیز از کاغذ دیواری استفاده کرد؟

آیا می توان برای سقف آشپزخانه نیز از کاغذ دیواری استفاده کرد؟

بدلیل سختی فرایند نصب، بهتر است براي سقف در كل از كاغذديواري استفاده نكنيد. براي سقف آشپزخانه بهتر است از سقف كشسان و يا رنگ استفاده كنيد.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس