آیا میتوانیم طرح قدیمی را بدهیم تا آن را در بازسازی اجرا کنند؟

آیا میتوانیم طرح قدیمی را بدهیم تا آن را در بازسازی اجرا کنند؟

در صورتی که یک طرح قبلا اجرا شده مورد پسندمان باشد، آیا میتوانیم آن طرح را بدهیم تا آن را در بازسازی اجرا کنند؟

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس