گاهی اوقات نوع فعالیت معماران، کارفرما را به شک می‌اندازد که آیا آن‌ها می‌توانند از پس پروژه بربیایند یا خیر؟ راهکار چیست؟

گاهی اوقات نوع فعالیت معماران، کارفرما را به شک می‌اندازد که آیا آن‌ها می‌توانند از پس پروژه بربیایند یا خیر؟ راهکار چیست؟

behnam.abdavi Answered question 2 مرداد 1400
0