چه گیاهانی برای تراس های شمالی مناسب تر هستند؟

2.07K viewsتراستراس

چه گیاهانی برای تراس های شمالی مناسب تر هستند؟

Shiva Hakimian Answered question 2 مرداد 1400
0