محدودیت هایی که در محوطه سازی باید به آنها توجه کرد، چیست؟

محدودیت هایی که در محوطه سازی باید به آنها توجه کرد، چیست؟

در محوطه سازی محدودیت ها و مسائلی نظیر مشکلات تاسیساتی، دیدها و مناظر نامطلوب در سایت، ساختمان های مجاور و کاهش محرمیت، جایگیری نامناسب برخی از پوشش های گیاهی، محدودیت های مالی و عدم فضای کافی در سایت را میتوان نام برد که برای هر یک بایستی راهکاری را به منظور بهره وری بیشتر درمحیط در نظر گرفت.

archforall Changed status to publish 27 تیر 1400
0