در سرویس ها با ابعاد کوچک اگر نتوانیم از کمد برای نگهداری وسایل استفاده کنیم، چه راهکاری وجود دارد؟

در سرویس ها با ابعاد کوچک اگر نتوانیم از کمد برای نگهداری وسایل استفاده کنیم، چه راهکاری وجود دارد؟

در سرویس ها با ابعاد کوچک اگر نتوانیم از کمد برای نگهداری وسایل استفاده کنیم، چه راهکاری وجود دارد؟

behrouz.abdavi Answered question 12 دی 1400
0