با توجه به کوچک بودن متراژ آشپزخانه، آیا میتوانیم بدون اینکه نصاب داشته باشیم کاغذ دیواری آشپزخانه را نصب کنیم؟

با توجه به کوچک بودن متراژ آشپزخانه، آیا میتوانیم بدون اینکه نصاب داشته باشیم کاغذ دیواری آشپزخانه را نصب کنیم؟

بهتر هست نصب کاغذ را به یک نصاب بسپارید چرا که نصاب در جزییات اجرا و نوع چسب مناسب برای کاغذ دیواری آشپزخانه مهارت بیشتری دارد.

behnam.abdavi Answered question 21 آذر 1400
0