اگر اتاق اختصاصی برای اتاق کار نتوان در نظر گرفت چه کارهایی میتوان کرد؟

1.60K viewsاتاق کاراتاق کار

اگر اتاق اختصاصی برای اتاق کار نتوان در نظر گرفت چه کارهایی میتوان کرد؟

میتوان یک فضا را به چندین کار تقسیم کرد، برای مشخص شدن مرز فضاهای مختلف از وسایل گوناگون استفاده میشود تا آن حس دوفضا بودن و نیز نقش دکوراتیو در فضا ایجاد شود، وجود پاراوان و پارتیشن های جداکننده عناصری ارزشمند در این فضاهاست. کتابخانه نیز میتواند به تفکیک فضایی مناسب تر کمک کند.

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0