آیا تراس تنها جای پهن کردن لباس و انبار کردن وسایل است؟

2.08K viewsتراستراس

آیا تراس تنها جای پهن کردن لباس و انبار کردن وسایل است؟

behrouz.abdavi Answered question 2 مرداد 1400
0