داشتن یک تراس با ابعاد مناسب چه ویژگی هایی برای محل سکونت خواهد داشت؟

1.34K viewsتراستراس

داشتن یک تراس با ابعاد مناسب چه ویژگی هایی برای محل سکونت خواهد داشت؟

brz.abdavi Answered question 2 مرداد 1400
0