آیا می توان برای سقف آشپزخانه نیز از کاغذ دیواری استفاده کرد؟

آیا می توان برای سقف آشپزخانه نیز از کاغذ دیواری استفاده کرد؟

بدلیل سختی فرایند نصب، بهتر است براي سقف در كل از كاغذديواري استفاده نكنيد. براي سقف آشپزخانه بهتر است از سقف كشسان و يا رنگ استفاده كنيد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0