آیا تراس تنها جای پهن کردن لباس و انبار کردن وسایل است؟

994 بازدید
تراستراس

آیا تراس تنها جای پهن کردن لباس و انبار کردن وسایل است؟

سوال پاسخ داده شده
0