المیرا صدری

انتخاب گیاهان مقاوم به نور کم

گل ها و گیاهان شادی آورنده و حضور گل ها می تواند در خانه یا محل کار، انرژی مثبت به افراد بدهد و خستگی روزانه را از آنها دور کند. در این بین ممکن است بخواهیم برای اتاق کار خود یا فضاهای کم نور گل و گیاه مناسب انتخاب بکنیم. حتی تحقیقات جدید نشان می…